காட்டுக்குள்ளே திருவிழா.
____________________________________________________________

குழந்தைகளுக்கான இசை நாடகம்.
இயற்றியது _ புதுவைஞானம்.
______________________________
காட்சி _ 1

ஏலேலோ காட்டுக்குள்ளே ஏலேலோ
பனிபெய்து காற்றடித்தது ஏலேலோ
பனி பெய்து காற்றடித்து ஏலேலோ
பல்லெல்லாம் கிடு கிடுத்தது ஏலேலோ
குளிராலே . . . .
பல்லெல்லாம் கிடு கிடுத்தது ஏலேலோ.

குளிர் தாங்க முடியாமல் ஏலேலோ
குட்டி முயல் தவித்திடுதாம் ஏலேலோ
தவித்த முயல் ஓடிப்போய் ஏலேலோ
போர்வை ஒன்று வாங்கிட்டுதாம் ஏலேலோ

போர்த்திக்கொண்டு போகையிலே ஏலேலோ
பொல்லாத கற்றடித்தது ஏலேலோ
பொல்லாத காற்றடித்து ஏலேலோ
போர்வை. . . . . .
அந்தரத்தில் பறந்து விட்டது ஏலேலோ
அந்தரத்தில் பறந்த போர்வை ஏலேலோ
ஆற்றுக்குள்ளே விழுந்து விட்டது ஏலேலோ

போர்வை போன துயரத்திலே ஏலேலோ
புலம்புகின்றது குட்டி முயல் ஏலேலோ
புலம்புகின்ற ஓசை கேட்டு ஏலேலோ
பன்றி ஒன்று வந்து நின்றது ஏலேலோ
முள்ளம் பன்றி ஒன்று வந்து நின்றது ஏலேலோ
முள்ளு முள்ளாய் உடல் முழுதும் ஏலேலோ.

****************************************

முள்ளம்பன்றி :

“புலம்பாதே முயலுக்குட்டி புலம்பாதே
நான் பிடித்துத்தாரேன் போர்வையைத்தான் புலம்பாதே !”

****************************************
காட்சி_ 2.

முள்ளம்பன்றி முயன்று முயன்று ஏலேலோ
போர்வையைப் பிடித்திடுத்தாம் குச்சியாலே ஏலேலோ
பிடித்தெடுத்த போர்வயைத்தான் ஏலேலோ
பிழிந்து உதறிப் போர்த்திட்டுதாம் ஏலேலோ
பனி பெய்து காத்தடித்து ஏலேலோ
பல்லெல்லாம் கிடுகிடுத்தது ஏலேலோ.
*****************************************

முள்ளம்பன்றி :

“காற்றடிக்கும் காலத்திலே முயலுக்கண்ணே
போர்த்திகொண்டால் போதாது முயலுக்கண்ணே
சட்டை ஒன்று தைத்துக்கொண்டால் முயலுக்கண்ணே
பத்திரமாய் ஓடலாமே முயலுக்கண்ணே!”

முயல் குட்டி :

“நல்லாதாங்க இருக்குதண்ணே உங்கள் யோசனை
இல்லாதவன் நான் எப்படிங்க சட்டையைத் தைப்பேன்?”

முள்ளம்பன்றி :

“சட்டை ஒன்று தைத்துப்போட முயலுக்கண்ணே
என்னவேண்டும்? ஊசி நூலு இரண்டும் தானே?
என் முதுகு முழுக்க முள்ளாயிருக்கே முயலுக்கண்ணே
அதிலே ஒன்று ஊசியாகும் முயலுக்கண்ணே!”

முயல் குட்டி :

“ஊசிக்கவலை தீர்ந்துவிட்டது பன்றி அண்ணே
நூலுக்கவலை யாரு தீர்ப்பார் ? பன்றி அண்ணே!”

முள்ளம்பன்றி :

“பட்டுப் பூச்சி பாப்பாவிடம் கேட்டுப் பார்க்கலாம்
பாசத்தோடு அவள் தருவாள் முயலுக்கண்ணே!”

***************************************************
காட்சி _ 3.

ஏலேலோ காட்டுக்குள்ளே ஏலேலோ
இலவ மரம் பூத்திருக்காம் ஏலேலோ
இலவ மரத்தடியினிலே ஏலேலோ
முசுக்கொட்டைச் செடி முளைச்சிருக்குது ஏலேலோ
முசுக்கொட்டைச் செடி மேலே ஏலேலோ
மொசமொசன்னு பட்டுப்பூச்சி ஏலேலோ

மொசமொசன்னு பட்டுப்பூச்சி ஏலேலோ
வசவசன்னு வலை பின்னுதாம் ஏலேலோ.

**********************************************
முள்ளம் பன்றி :
“வசவசன்னு வலையைப்பின்னும் பட்டுப் பெண்ணே
முயலைக் கொஞ்சம் கவனிச்சியா ? பட்டுப்பெண்ணே!”

பட்டுப்பூச்சி :

“முயலுக்கென்ன மோசம் இப்போ? பன்றி மாமா
முடை வராம பார்த்துக்கிடலாம் பன்றி மாமா.”

முள்ளம் பன்றி :

“பனியினாலும் குளிரினாலும் பட்டுப்பெண்ணே
குட்டி முயல் நடுங்குது பார் பட்டுப்பெண்ணே
சட்டை ஒன்று தைத்துக்கொண்டால் பட்டுப்பெண்ணே
கஷ்டம் தீரும் குளிரும் போகும் பட்டுப்பெண்ணே
சட்டை தைக்க வேண்டுமென்றால் பட்டுப்பெண்ணே
ஊசி நூலு இரண்டும் வேண்டும் பட்டுப்பெண்ணே
ஊசி என்னால் கொடுக்க முடியும் பட்டுப்பெண்ணே
நூலு நீதான் உதவ வேண்டும் பட்டுப்பெண்ணே!”

பட்டுப்பூச்சி :

“நூலுக்கென்ன பஞ்சமிங்கே பன்றி மாமா
சிப்பம் சிப்பம் நான் கொடுப்பேன் பன்றி மாமா
ஆனாலும், ஊசி நூலு போதாது பன்றி மாமா
தையற்காரன் வேண்டுமிப்போ பன்றி மாமா!”

முள்ளம் பன்றி :

“தையற்காரர் எங்கிருப்பார்? பட்டுப்பெண்ணே
தன்னந்தனியாய்த் தவிக்கலாச்சே பட்டுப்பெண்ணே.”

பட்டுப்பூச்சி :

“தூக்கணாங்குருவி மச்சான் இருக்கும்போது பன்றி மாமா
துக்கமென்ன உங்களுக்கு? பன்றி மாமா.”

*******************************************
காட்சி_ 4 .

ஏலேலோ காட்டுக்குள்ளே ஏலேலோ
இலவ மரம் பூத்திருக்காம் ஏலேலோ
இலவ மரம் பக்கத்திலே ஏலேலோ
ஈச்சமரம் பழுத்திருக்கு ஏலேலோ
பழுத்த மரம் உச்சியிலே ஏலேலோ
குருவி கட்டுதுவாம் மெத்தைக்கூடு ஏலேலோ.

************************************************

பட்டுப்பூச்சி :

“காச்சு மூச்சு சப்தம் போடும் குருவி மச்சான்
ஒரு உதவி தேடி வந்திருக்கோம் குருவி மச்சான்”

தூக்கணாங்குருவி :

” அத்திப்பூ பூத்தாற்போல ஏலேலோ
அத்தை மகள் வந்திருக்கே ஏலேலோ
எட்டுத்திசை சென்று வந்தும் ஏலேலோ
உன் ஆசையை நான் பூர்த்தி செய்வேன் ஏலேலோ.”

பட்டுப்பூச்சி :

“பனியினாலே குளிரினாலே ஆசைமச்சான்
குட்டி முயல் நடுங்குதுவே ஆசைமச்சான்
சட்டை ஒன்று தைத்துக் கொடுத்தால் ஆசைமச்சான்
நடுக்கம் தீரும் குளிருபோகும் ஆசைமச்சான்
ஊசி நூலு கொண்டு வந்தோம் ஆசைமச்சான்
உடனடியாய் தைத்துத் தரணும் ஆசைமச்சான்.”

தூக்கணாங்குருவி :

“தைப்பதற்கு தடையேதும் இல்லையே பெண்ணே
தலயணையுரை போல் போய்விடுமே நானு தைச்சாக்கா
அளவறிந்து வளைவறிந்து வெட்டி தந்தாக்கா
அழகு அழகா தைத்துத் தருவேன் பட்டுப்பெண்ணே.”

பட்டுப்பூச்சி :

“வெட்டத்தெரிந்த ஆளு யாரு இந்த வட்டாரத்துள்ளே
விரைந்து ஓடி அழைத்து வருவேன் நொடி நேரத்துள்ளே”

தூக்கணாங்குருவி :

“வெட்டுக்கிளி தம்பி இங்கே இருக்கும் போது
வெட்டிப் பேச்சு நமக்கெதுக்கு அழைத்து வந்திடலாம்.”

*************************************
காட்சி _ 5 . (தொடரும்)
ஏலேலோ காட்டுக்குள்ளே ஏலேலோ
இலவ மரம் பூத்திருக்குது ஏலேலோ
இலவ மரம் பக்கத்திலே ஏலேலோ
ஈச்சமரம் பழுத்திருக்குது ஏலேலோ
ஈச்ச மரம் பக்கத்திலே ஏலேலோ
எருக்கஞ்செடி முளைச்சிருக்கு ஏலேலோ
எருக்கஞ்செடி அடியினிலே ஏலேலோ
பருப்புக்கீரை படர்ந்திருக்கு ஏலேலோ
பருப்புக்கீரைச் செடியின் மேலே ஏலேலோ
பறந்து பறந்துவெட்டுது பார் வெட்டுக்கிளி தம்பி !

தூக்கணாங்குருவி :

“பறந்து பறந்து வெட்டுகின்ற வெட்டுக்கிளித்தம்பி
குளிரினாலே மழையினாலே வெட்டுக்கிளித் தம்பி
குட்டி முயல் நடுங்குது பார் வெட்டுக்கிளித் தம்பி
சட்டை ஒன்று தைக்க வேண்டும் வெட்டுக்கிளி தம்பி
துணியை வெட்டி கொடுத்து உதவ வேண்டும் வெட்டுக்கிளித்தம்பி!”

வெட்டுக்கிளி :

” கண்டபடிக்கும் வெட்டிப் போட்டால் குருவியண்ணே
சட்டை தைக்க ஏலாது குருவியண்ணே
அளவறிந்து வளைவறிந்து வேட்ட வேண்டும் _ அதற்கு
கோடு போட ஆளு வேண்டும் கூட்டி வாரியா ?”

முள்ளம் பன்றி :

“கோடு போடத் திறமையுள்ள ஆளு வேண்டுமென்றால்
ஓடு போட்ட நத்தையைத்தான் தேடிப்பிடிக்கணும்!”

***********************************************
காட்சி _ 6 .

ஈரம் படர்ந்த தரையின் மேலே ஏலேலோ
நத்தை இழுத்து இழுத்து நகர்வதைப்பார் ஏலேலோ

முள்ளம் பன்றி :

“குட்டி முயல் பாப்பாவுக்கு நத்தைப் பெண்ணே
சட்டை ஒன்று தைக்க வேண்டும் நத்தைப் பெண்ணே
சட்டைக்கேற்ற அளவினிலே நத்தைப் பெண்ணே
கோடு போட்டு கொடுக்க வேண்டும் நத்தைபெண்ணெ!”

நத்தை :

“நான் கோடு போட்டு முடிப்பதற்குள் பன்றி மாமா
கோடைக்காலம் வந்திடுமே பன்றி மாமா.”

முயல் :
“துணியின் மேலே ஏறிகொள்ளு நத்தையக்கா
துடியாய் உன்னைத் தள்ளிவிடுவேன் நத்தையக்கா
சடுதியாகக் கோடுபோட்டு முடித்து விட்டால்
சட்டை வேலை முடிந்து போகும் நத்தையக்கா.”

எல்லோரும் கூட்டாக :

“ஒற்றுமையாய் பாடுபட்டு சட்டை தைத்தனால்
குளிரின்றி குட்டி முயல் துள்ளுது பாரும்
துள்ளியோடி எல்லோருமே குளிரின்றி வாழ
கூட்டாக எல்லோருக்கும் சட்டைகள் தைப்போம்.”

“துணியுண்டு நூலுண்டு ஊசியும் உண்டு
கோடிடவும் வெட்டிடவும் திறமையும் உண்டு
கூட்டாக சேர்ந்து நாம் சட்டைகள் தைத்து
கூண்டோடு விரட்டிடுவோம் குளிர் பூதத்தை !”

“முயலின் ஓட்டமும் தந்தானத்தானே
நத்தையின் நகருதலும் தந்தானத்தானே
முள்ளம் பன்றியின் தந்தானத்தானே
முரட்டுத்தனத்துக்கும் தந்தானத்தானே
பட்டுப்பூச்சியின் தந்தானத்தானே
மென்மை அழகுக்கும் தந்தானத்தானே
வெட்டுக்கிளியின் தந்தானத்தானே
வெட்டும் திறமையும் தந்தானத்தானே
தூக்கணாங்குருவியின் தந்தானத்தானே
கட்டும் திறமையும் தந்தானத்தானே
ஒன்றுக்கொன்றுதான் தந்தானத்தானே
கிழக்கு மேற்குதான் தந்தானத்தானே
முரண்பட்டதென்றாலும் தந்தானத்தானே
மக்களின் திறமைகள்தான் தந்தானத்தானே
முரண்பாடில்லாமல் தந்தானத்தானே
வாழ்க்கையொன்றில்லையே தந்தானத்தானே
உடன்பாடில்லாமல் தந்தானத்தனே
உயர்வது சாத்தியமோ ? தந்தானத்தானே.”

காட்டுக்குளே திருவிழா _ குழந்தைகளுக்கான இசை நாடகம்
இயற்றியது – புதுவை ஞானம்.

Advertisements