– திருநீற்றுப் பதிகம் –

கொண்ட கொண் டிட்ட வெகுசொரூபங்களுக்கழகு
கொடுக்கச் சமைந்த நீறு
கொடிய வெண்ணாயிரஞ் சமனரைக் கழுவினிற்
கொலைசெய்து கண்ட நீறு
துண்டகண்டப்படக் கொடூரவெஞ்சூரனுடல்
துணித்த வேல் தொட்ட நீறு
சொல்லரிய பூதப்பிசாசு பில்லி சூனியம்
சுடரிட்டெரித்த நீறு
செண்டுபோல் கயிலை மலையெடுத்தவன் கூன்முதுகு
செவ்வையாய் நிமிர்ந்த நீறு
சிவபக்தியில்லாத முழுமூடர் நெஞ்சந்
திடுக்கிடக் கொடுத்த நீறு
அண்ட நவகண்ட முதல் வணங்கித் துதித்திட
ஆண்மையாய் வந்த நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபைபொழி பழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

சம்பந்தராகவே தென்னவன் கூடலிற்
சமணரை யழித்த நீறு
சகல குருபரனாக அரனுக்கு உப்தேசந்
தானாயுரைத்த நீறு
நம்பின அடியவர்கள் ஈடேற வினையோட
நாதனாய் வந்த நீறு
நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகள்முனி சித்தர்கள்
நம்பியே பூசு நீறு
கம்பமத யானைமா முகவ்னுக்கிளையவன்
கழுதியே தந்த நீறு
காலனிட தூதனை நாடாம லெந்நாளும்
காக்கவே வந்த நீறு
அம்பிகை திரிசூலி சுந்தரிசவுந்தரி
அபிராம வல்லிதந்த அடியவர்க்கருள்கிருபை
பொழிபழநியங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

அரவங்கள் பூதங்கள் மிருகங்கள் பேய்களை
அடக்கவே யிட்ட நீறு
அஷ்ட பாக்கிய லட்சுமி இஷ்டமுட னெந்நாளு
மகலாம லிட்ட நீறு
எதிராளி நெஞ்சம் கலங்கிப் பயந்தோட
ஏற்கவேயிட்ட நீறு
பரவு பல் பிணிகளும் உறவு நெடு தோள்களும்
பணிந்தோட விட்ட நீறு
பஞ்ச பாதகமுடன் மிஞ்சிடும் வல்வினை
பணிந்திட வணிந்த நீறு
அரசனுடன் மந்திரி யாண்புலி வீரரு
மதிவசியமான நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநியங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

இருப்பான தலமெலா மென்றுந் துதிப்பதற்
கீடேற்றஞ் செய்யு நீறு
எங்கிருந்தாலு மேத்திப் பணிந்திட
வெதிராக நிற்கு நீறு
திருப்பரங் குன்றமுஞ் செந்தில் காமமுந்
திருச்சோலைக் குகந்த நீறு
திருத்தணிகை சுவாமிமலை திருவேரகம்
புகழ் செவ்வேளர் தந்த நீறு
பொறுப்புகள் முடிதோறும் பதகமல முத்திரை
புகழ் பெருக வந்த நீறு
பூஜைசெய்ய வராற்றுவா வினன்குடி
போதிக்க வந்த நீறு
அருட்பாத நந்தியே நினைப்பவர்கள் நெஞ்சினில்
அகலாதிருந்த நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

நூலைப் பகுத்தவிடை மாதர்க்கு வேலாக
நுதலிற் றரித்த நீறு
நூறு நூறாயிரமீ மிசை வந்தாலுமொரு
நொடியிற் றொலைக்கு நீறு
வேலைக் கடிந்து வெகு சூரர்கள் மடியவே
வெற்றி வேல் தொட்ட நீறு
வேதனைச்சிறையிட்டு பிரணவதுட் பொருள்
விமலற் குறைத்த நீறு
வாலைப் பருவமாய் வயது நூறாகவே
வசியகரமான நீறு
மாறாத செல்வமும் பேறான வாழ்வுடன்
வரிசை தரவந்த நீறு
ஆலவாய்ச் சொக்கருடன் ஆனந்தத் தாண்டவம்
ஆடிச் செழித்த நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

ஓராறு சென்னியு மீராறு புயமுமென்
னுள்ளம் பதிந்த நீறு
ஓது தமிழ் மத்ரையிலுமை பெண் பேசவே
உபதேசமான நீறு
காரானை முகவனுக் கிளையவன் விராலிமலைக்
காங்கேயன் தந்த நீறு
கயிலைமலையொரு நொடியில் அரனை வலமாகவே
காணவே வந்த நீறு
பேரான வசுரருங்குன்றம் வேலாற்
பொடிபடத் துணித்த நீறு
பொற்சந்தி மயிலுறை வள்ளியிட நாயகன்
பொன்னடி வழங்கு நீறு
ஆறாடி செஞ்சடைக் கைலை நாயகனுமைக்
கழகு பெற வந்த நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநியங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

எத்தேச காலமு முத்தையரென்னுமிவ்
வேழைக்கிரங்கு நீறு
எழிலான கிருத்திகை தவறாமலனுஷ்டிக்க
யின்பங்கள் தந்த நீறு
சிற்றிடை வள்ளியுடன் தினைப்புனங்காத்திடச்
சிவசித்தாய் நின்ற நீறு
சிற்றூரு வேடர்கள் சிவபக்தராகவே
திருவுருக் கொண்ட நீறு
முத்தமிழ்க்காகவே அருணகிரிநாதர்க்கு
மோட்சம் கொடுத்த நீறு
முப்பத்துமுக்கோடி தேவாதி தேவரும்
முருகரென வந்த நீறு
அத்தனருங் கந்தனார் நித்தம் விளையாடவே
யகலாமலிட்ட நீறு
அடியவக்கருள் கிருபை பொழிபழநியங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

வேதாள பூதப்பிசாசு பில்லிசூனிய
மிரட்டித் துரத்து நீறு
வெண்டயந் தந்தையொடு கிண்கிணிசிலம்பசைய
வீரவேல் தொட்ட நீறு
சூதான களபமுலை வள்ளியிட நாயகன்
சுப்பிர மணியர் தந்திட்ட நீறு
தும்புரு நாரதர் கிம்புருடர் போற்றித்
துலங்கவே வந்த நீறு
ஓது முருகாவென்று உள்ளமது குளிரவே
உற்றதுணையான நீறு
ஓம் நமசிவாய குருஞானதேசிகன்
ஒளிவாகி வந்த நீறு
ஆதாரமாகவே நெஞ்சினிலெப்பொழுது
மறிவாக நின்ற நீறு
அடியவர்க் கருள்கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

துஷ்டப் பிசாசுபிணி கிட்டவொட்டாமலே
சுடரிட்டெரித்த நீறு
சுற்றவே நிற்கின்ற அஷ்டதிசை பாலரும்
சொல்லுமுன் வணங்கு நீறு
வட்டமாய்ப் படர்வேகம் பதினெட்டு குஷ்டமும்
வாராமற்பூசு நீறு
வாளரவம் வண்டுகடி சிலந்திதேள் விஷமெலாம்
வாங்கவு மணிந்த நீறு
கொட்டமிடு சூரரை வெட்டிப்பலியிட்டு செயங்
கொள்ளவே வந்த நீறு
கூறுமொழி நக்கீரர் மேன்மைபெற வேல்வாங்கி
குன்றைப்பிளந்த நீறு
அஷ்டதிசை பதினாறு முட்கோண சட்கோண
அறுபத்து நாலு கலையும்
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

மருமலர்க் கமலத் த்தித்தவன் கிளை வழி
வாழ்விக்க வந்த் நீறு
மன்னுபிற மாமுனி அகஸ்தியர் போகருடன்
வழிகொள்ள வந்த நீறு
சரணமலரன்பனாங் குலால குலத்திருக்கை
தண்டமிட்டுதவு நீறு
சண்முக நதிமூழ்கி கிரிவலன் வந்தோர்க்கு
சகல பிணிதீர்த்த நீறு
வறுமைபடு மெளியார்க்குக் கொலை செய்த
வருவிதாமொத்தநீறு
வாழ்வுகிர்த்திகை சோமசுக்கிரவா ரஞ்சஷ்டி
வந்திருப்போர்கருளு நீறு
அருமறைகள் பரவுகுகுரு சிவசமயந் தழைக்கவே
யவதரித்தருளு நீறு
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

பத்தான கவிதையும் மனதித்துதிப்போர்க்குப்
பாக்கியந் தந்த நீறு
பரிவாக எந்நாளுஞ் சரவண பவாவென்னப்
பரிசு பெறவைக்கும் நீறு
கத்தூரி குங்குமங் கமழ் வள்ளி நாயகன்
காங்கேயன் தந்த நீறு
கார்த்திகை நாள்தோன்றி வெற்றிவே லாயுதன்
கடம்பனார் தந்த நீறு
முத்து நவரத்துனந் தண்டையணி பாதநன்
முடிமேற்றரித்த நீறு
முநீல மயிலேறி வந்து முன் நின்றுமே
முன்கையிற்றந்த நீறு
அத்தனார் பாங்கினிற் சத்துரு சங்காரியாய்
அபிராம வல்லிதந்த
அடியவர்க்கருள் கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

வட்டச் சடாட்சரச் சரவனபவாவென்று
மதியிற்றுதிக்கும் நீறு
வாதாடிவந் தெதிர்த்திட்ட பூதங்களை
மார்பைப் பிளந்த நீறு
இஷ்டமுடன் சரியையொடு கிரியையோக
ஞானமேற்கவே தந்த நீறு
இன்பமாகவே கயிலை மலையேறி மோட்சத்தி
லிருக்கத் தகுந்த நீறு
எட்டுத் திசையதிர மயிலேறிவலம் இமைக்கு
முன் வந்தநீறு
இமயவர் முனிவர்கள் தேவேந்திரனாதியோர்
இடரிட்டழித்த நீறு
அஷ்டதிசை பெற்ற தீவேழுமீ ரேழுலகை
யரசாள வந்த நீறு
அடியவர்க்கருள்கிருபை பொழிபழநி யங்கிரி
அறுமுகவர் திருவெண்ணீரே.

– முற்றிற்று-

Advertisements