வாழும் வகை
ஓஷோ (தமிழில் : புதுவை ஞானம்)

****

‘அண்டத்தில் இரு….
உலகின் எல்லா
அவலங்களுடனும்
அவத்தைகளுடனும்
ஆரவாரங்களுடனும்
ஆன போதிலும்….
விலகியும்
தனித்தும்
பொறுமையாகவும்
அத்துடன் இரு ‘
அதுவாக இருக்காதே ‘ ‘
‘அகலாது அணுகாது
தீக்காயவான் போலே ‘ ‘

****
Thursday April 15, 2004
என்னைப் பொறுத்தவரை
புதுவை ஞானம்

****

என்னைப் பொறுத்தவரை
சாமானிய வாழ்க்கை
ஒன்று தான் வாழ்க்கை
ஆம்….
வாழ்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது
அதன்
அழகோடும்
அசிங்கத்தோடும்
விழிப்புணர்வுடனும் அல்லது
விழிப்பற்றும்
வழக்கத்துக்குப் புறம்பாகவும்
மிக நேர்த்தியாகவும்
வாழ முடியும்
புனிதமாக மாறுமளவு
இருப்பினும்
இதைத் தவிர
வேறு
வாழ்க்கை ஒன்றில்லை.

(புதுவை ஞானம் எங்கோ படித்தது. யார் சொன்னது ?)

****

Thursday April 15, 2004
அம்மணம்
புதுவை ஞானம்

****

மீனுக்குச் செதிலும்
மானுக்குத் தோலும்
பறவைக்கு இறகும்
ஆமைக்கு ஓடும்
அம்மணமாய்ப் பிறந்து
அம்மணமாய்ப் போகும்
மனிதா ‘
அம்மணம் ஆக
இக்கணம் தருணம்.

வாழும் வகை
ஓஷோ (தமிழில் : புதுவை ஞானம்)

****

‘அண்டத்தில் இரு….
உலகின் எல்லா
அவலங்களுடனும்
அவத்தைகளுடனும்
ஆரவாரங்களுடனும்
ஆன போதிலும்….
விலகியும்
தனித்தும்
பொறுமையாகவும்
அத்துடன் இரு ‘
அதுவாக இருக்காதே ‘ ‘
‘அகலாது அணுகாது
தீக்காயவான் போலே ‘ ‘

****
Thursday April 15, 2004
என்னைப் பொறுத்தவரை
புதுவை ஞானம்

****

என்னைப் பொறுத்தவரை
சாமானிய வாழ்க்கை
ஒன்று தான் வாழ்க்கை
ஆம்….
வாழ்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது
அதன்
அழகோடும்
அசிங்கத்தோடும்
விழிப்புணர்வுடனும் அல்லது
விழிப்பற்றும்
வழக்கத்துக்குப் புறம்பாகவும்
மிக நேர்த்தியாகவும்
வாழ முடியும்
புனிதமாக மாறுமளவு
இருப்பினும்
இதைத் தவிர
வேறு
வாழ்க்கை ஒன்றில்லை.

(புதுவை ஞானம் எங்கோ படித்தது. யார் சொன்னது ?)

****

Thursday April 15, 2004
அம்மணம்
புதுவை ஞானம்

****

மீனுக்குச் செதிலும்
மானுக்குத் தோலும்
பறவைக்கு இறகும்
ஆமைக்கு ஓடும்
அம்மணமாய்ப் பிறந்து
அம்மணமாய்ப் போகும்
மனிதா ‘
அம்மணம் ஆக
இக்கணம் தருணம்.

Advertisements